Del:  

Vedtægter for foreningen Teatret OM's Venner

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er ”Teatret OM’s Venner”.

Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Formål

a) At arbejde for udbredelsen af kendskabet til Teatret OM og dets virksomhed.

b) At virke for medlemmernes interesse for og støtte til Teatret OM i samarbejde med teatret.

c) At støtte teatret i form af medlemmernes frivillige arbejde for eksempel gennem arbejdsgrupper, som foreningens medlemmer kan tilslutte sig, jf. § 5.

§ 3. Organisation

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

 1. En bestyrelse på 5 personer.
 2. 1 suppleant for bestyrelsen
 3. 1 revisor
 4. 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Bestyrelsen er på valg skiftevis med 2 henholdsvis 3 personer hvert år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Suppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen for Teatret OMs Venner suppleres med 1 medlem, uden stemmeret, udpeget af og blandt Teatret OMs bestyrelse.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved mail/brev. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen)
 5. Valg (jf. § 3)
 6. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen udarbejder budget og regnskab.

Personer, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper bestående af foreningens medlemmer med videre, eksempelvis plakatgruppe, programgruppe, gruppe for hjælp i scenografisk laboratorium og værksted, projektgruppe/festivalgruppe, sponsorgruppe og så videre. Bestyrelsen kan oprette og opløse/ændre grupper efter behov.

Arbejdet med kontakt til og styring af arbejdsgrupper påhviler bestyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til

 1. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue i overensstemmelse med foreningens formål samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 2. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

§ 6. Medlemskab

Som medlem optages enhver interesseret. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 

§ 7. Kontingent og forpligtelser

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det årlige kontingent skal minimum være på 100 kr.

Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4.

 

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Teatret OM’s Venner er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingen.

Opløsningen skal herefter godkendes med almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Teatret OM eller, såfremt teatret ikke længere eksisterer, til kulturelle eller almennyttige formål i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 13. november 2017.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter